Fløng sognehus

I vores forslag, til det nye sognehus, har det været intentionen at skabe et hus, der gennem en markant og udtryksfuld arkitektur, er i stand til at give ny identitet og samling til Fløng Sogn og dets borgere, samtidig med at der tages hensyn til den nære forbindelse til Fløng Kirke og dennes status som naturligt midtpunkt for sognet.

Vores løsning sikrer sammenhæng mellem kirken og det nye sognehus. Desuden er der taget højde for problemfri adgang fra parkeringsplads samt optimale arbejdsforhold for graveren med en direkte, uhindret adgang til kirkegården.

Udfordring og løsning
For at undgå at sognehuset, grundet dens placering, spærrer visuelt for kirken, er der blandt andet taget disse hensyn:

For at syne mindre massiv er bygningen brudt op i mindre bygningskroppe, som lægger sig sammen omkring et indre gårdrum.

Bygningens taghældning er brugt som en formidler af overgangen mellem byen og kirken. Mod vejen er bygningen holdt i et plan for bedst at modsvare byens øvrige skala samt for at sikre den bedst mulige visuelle kontakt til kirken.

Mosaik i bygningens facader. Mosaikken bryder bygningen yderligere op og giver den et let udtryk. Mosaikken har kirkelige referencer og giver bygningen identitet. Der kan evt. arbejdes sammen med lokale kunstnere om at inkorporere glaskunst i facadens samlede udtryk. Dette vil også være med til at give bygningen en yderligere forankring i lokalsamfundet.

Materialer
Facaden tænkes derudover udført i emalitglas, både udvendigt og indvendigt. Indendørs fremstår øvrige vægge hvidmalede. Taget udføres i mørkegrå zink og gulve i henholdsvis lyse træplanker og en
klinkebelægning, som føres videre i de udendørs arealer.

Ankomst
Området foran indgangen er behandlet som en forplads med beplantning og mulighed for ophold. Foyeren giver adgang til de enkelte områder samt til gårdrummet. Mod nord er placeret de offentlige funktioner – mødesal og konfirmandfaciliteter. Mødesalen og konfirmandstuen kan slås sammen til ét rum.

På længere sigt er der mulighed for at udnytte loftshøjden med et indskudt dæk og derigennem udvide mødesalen eller give plads til nye funktioner. Mod syd er kontorerne placeret. Her er der direkte adgang fra foyeren men samtidig afskærmet i forhold til støj mm. fra den nordlige fløj. Rumadskillelserne tænkes her som lette vægge, der kan fjernes eller flyttes, hvis behovet ændrer sig.

Endelig er de administrative funktioner placeret i to etager i den vestlige fløj, bygningens mest uforstyrrede del. Her er også køkkenet placeret med direkte adgang både for personale og brugere af mødesalen. Centralt ligger gårdrummet, som både sammenbinder og adskiller de forskellige funktioner. Her er der mulighed for at gå ud og nyde vejret for både brugere og personale.

 

Projektdata

ROLLE
Konkurrenceforslag