Stensballeskolen

Tre af Stensballeskolens ældste bygninger bliver, fordelt over tre etaper, gennemgribende tag- og facaderenoveret. Det eksisterende tag, som består af bølgeeternit, demonteres og beklædes i stedet med listedækket tagpap. Tagrummet efterisoleres herefter med papiruld. Facaderne efterisoleres og beklædes med fibercementplader.

Vinduer og døre i facader skiftes, og der etableres decentrale ventilationsanlæg. Resultatet af en miljøscreening skal følges i forbindelse med nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende byggematerialer som indeholder miljøgifte.

Arbejdet er tilrettelagt og udføres mens skolen er i drift. dette stille store krav til planlægnings- og udførelsesfasen.


Stensballeskolen er en velfungerende skole med lidt over 800 elever fordelt på 0.-9. klassetrin. Skolen har 3-4 spor samt SFO1 og SFO2. Skolen ligger tæt på Horsens Fjord og Nørrestrand med rigtig gode udearealer og muligheder i nærområdet.
Skolen er en udviklingsorienteret skole, der vægter elevernes læring og trivsel højt. Skolen arbejder med høj faglighed, og eleverne opnår generelt rigtig gode faglige resultater. Der arbejdes målrettet med elevernes trivsel og fællesskaber. Vi gør os umage med at skabe gode læringsmiljøer for både elever og personale.